gkj.lagu-gereja.com

Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA):


KPKA 1 ALLAH MAHA KWASA
Bumi dalah saisinya kang nitahken yeku Gusti


KPKA 2 ALLAH MBABARKEN KWASANYA
Allah mbabarken kwasanya pra kang nglawan kasirnakna lir lilin


KPKA 3 GUSTI ALLAH ANDEL-ANDEL SEJATI
Nyawaku pujinen Allah Gusti mulyakna tansah


KPKA 4 HALELUYA
Haleluya Pangeran aneng papan pamujan


KPKA 5 PAMUJI KONJUK GUSTI
Pinuji puji Gusti kang nitahken jagad raya


KPKA 6 PAMUJI ING PANGIBADAH
Dhuh Allah Ma suci kula asung puji ing pangibadah puniki


KPKA 7 PUJI KONJUK ALLAH


KPKA 8 ALLAH MAASIH


KPKA 9 PAMUJI KONJUK ALLAH MA AGUNG


KPKA 10 ALLAHE PARA PRACAYA


KPKA 11 SIH KAWELASANIPUN ALLAH


KPKA 12 YESUS SANG PANGEN SEJATI


KPKA 13 AKU DUWE PAMARTA


KPKA 14 ALLAH MAHA SUCI


KPKA 15 PANGGUNGGUNG MRING PANGERAN


KPKA 16 PUJI MRING ALLAH KANG MAHA WISESA


KPKA 17 PAMUJI KONJUK MRING ALLAH


KPKA 18 SIH KAMIRAHANIPUN ALLAH


KPKA 19 ANGLUHURKEN ALLAH


KPKA 20 PANGGUNGGUNG KONJUK MRING PANGERAN


KPKA 21 Palimirmanipun Allah


KPKA 22 KASAMPURNANIPUN GUSTI


KPKA 23 TANSAH SAOS SOKUR MRING GUSTI


KPKA 24 Panggunggung Konjuk Mring Gusti


KPKA 25 Ngabekti Mring Gusti


KPKA 26 PUJI PANUWUN


KPKA 27 ASMANE GUSTI KULA


KPKA 28 SOWAN MRING GUSTI


KPKA 29 KAMULYANIPUN GUSTI


KPKA 30 PUJINEN HYANG MAKWASA


KPKA 31 PINUJIA ALLAH


KPKA 32 SEMBAH BEKTI KONJUK GUSTI


KPKA 33 SAWERNANING PUJI


KPKA 34 SUNG SEMBAH PUJA


KPKA 35 KAMIRAHANING GUSTI


KPKA 36 GUSTI RAWUHA


KPKA 37 PANGGUNGGUNG WIT SIHING GUSTI


KPKA 38 Haleluya Puji Gusti


KPKA 39 Kamulyaning Pangeran


KPKA 40 YEHUWAH ALLAH KULA


KPKA 41 NYUWUN PANGAPURA


KPKA 42 PAMRATOBAT SING DOSA


KPKA 43 NYUWUN ENGGALING MANAH


KPKA 44 GUSTI NIIMBALI SIRA


KPKA 45 GUSTI ANGANTI SIRA


KPKA 46 PANELANGSA


KPKA 47 GUSTI PANGUNGSEN KULA


KPKA 48 NYUWUN SUCI SAESTU


KPKA 49 BINGAH WONTEN SIHING ALLAH


KPKA 50 KULA KEDUWUNG


KPKA 51 GUSTI PANANGGEL KULA


KPKA 52 NYUWUN SUCI


KPKA 53 ANENG NGARSANE GUSTI


KPKA 54 NYUWUN AKSAMA


KPKA 55 KRISTUS MARGINING PANGLUWARAN


KPKA 56 KARAHAYONE WONG MURSID


KPKA 57 KANG KAROBAN ING BEGJA


KPKA 58 RINEKSA ING ALLAH NADYAN SINATRU TYANG DURAKA


KPKA 59 NYUWUN LUWAR SING KARUPEKAN


KPKA 60 ALLAH PANGEN KULA


KPKA 61 ALLAH YEKU PANGEN SATUHU


KPKA 62 KARAHAYONING TYANG MURSID


KPKA 63 BERKAHING ALLAH


KPKA 64 PASRAH MRING GUSTI


KPKA 65 YESUS ROTI PANGURIPAN


KPKA 66 MASRAHAKEN GESANG


KPKA 67 ANENG PATUNGGILANING GUSTI


KPKA 68 IBA ADI TUWIN ENDAHIPUN


KPKA 69 KASETYANING ALLAH


KPKA 70 LUMADI ING GUSTI


KPKA 71 MANGGUL SALIB


KPKA 72 TEMEN NDHEREK GUSTI


KPKA 73 MAREKA MRING GUSTI


KPKA 74 PRACAYA MRING GUSTI


KPKA 75 GUSTI NIMBALI


KPKA 76 UMAREKA, UMAREKA


KPKA 77 ING PAPRENTAHANING ALLAH


KPKA 78 TINIMBALAN DENING GUSTI


KPKA 79 PRACAYA LAN PASRAHA


KPKA 80 KAPYARSI GUSTI NIMBALI


KPKA 81 NDHEREK GUSTI


KPKA 82 TEKADING MANAH KULA


KPKA 83 PASRAH DHATENG GUSTI


KPKA 84 NYUWUN TUNTUNANIPUN GUSTI


KPKA 85 KABEGJAN SEJATI


KPKA 86 ANDHEREK GUSTI


KPKA 87 SUMENDHE ING GUSTI


KPKA 88 SAKEHING SUMELANGMU PASRAHNA MARANG AKU


KPKA 89 PASRAH


KPKA 90 PASRAHA


KPKA 91 PRABOTING PERANG ROHANI


KPKA 92 PAMUJINIPUN PARA UTUSAN


KPKA 93 PANGATAG NGABARAKE INJIL


KPKA 94 NYUWUN GUMELARIPUN KRATONING SWARGA


KPKA 95 KRATONING SWARGA


KPKA 96 LAMUN DUDU YEHUWAH


KPKA 97 TANSAH SAMEKTA


KPKA 98 PANENIPUN JEMBAR


KPKA 99 PANYUWUN GUMELARING KRATON


KPKA 100 DIPRAYITNA


KPKA 101 PERANG ROHANI


KPKA 102 ALLAH ASIH MRING JAGAD


KPKA 103 DHAMPARING SIH RAHMAT


KPKA 104 KRAHARJANING TUMITAH


KPKA 105 GESANG TRESNA-TINRESNAN


KPKA 106 KULA NEDYA KADYA GUSTI


KPKA 107 GUSTI MUGI TANSAH NUNTUN


KPKA 108 GUSTI MUGI NUNGGIL MRING KULA


KPKA 109 KATEMTUANING PRACAYA


KPKA 110 NAMUNG KARSA PADUKA


KPKA 111 GUSTI NUNTUNA KAWULA


KPKA 112 MUGI MBERKAHI KULA


KPKA 113 PANDONGA ENJING


KPKA 114 AJA SEMAYA


KPKA 115 NYUWUN AYEMING MANAH


KPKA 116 PASRAH SUMARAH MRING GUSTI


KPKA 117 GUSTI PANGEN UTAMI


KPKA 118 INGSUN YEHUWAH ALLAHIRA


KPKA 119 ANGGER KULA SUMEREP


KPKA 120 KUMANDEL MRING ALLAH


KPKA 121 KINANTHI ING GUSTI


KPKA 122 DIPANGGAH


KPKA 123 GUSTI PANGUNGSENMU


KPKA 124 SAMEKTA


KPKA 125 PASRAH SUMARAHA


KPKA 126 Ngrangkul Salib


KPKA 127 Kula Tyang Pracaya


KPKA 128 Kabegjan Kang Sejati


KPKA 129 Tansah Bingah


KPKA 130 Allah Dados Pepadhang


KPKA 131 Ayem Wonten Ing Gusti


KPKA 132 Kabegjaning Tiyang Kristen
KPK 132


KPKA 133 Rumentahing Palimirma


KPKA 134 Aja Adigang, Adigung, Adiguna


KPKA 135 Kula Sumarah Mring Allah


KPKA 136 Pangandel Dhumateng Allah


KPKA 137 Kang Langgeng Sihe Allah


KPKA 138 Pangandel


KPKA 139 Mugi Gusti Angutus Utusan


KPKA 140 Sang Kristus Tameng Santosa


KPKA 141 Gesang Dados Kidung


KPKA 142 Mung Kristus Juru Basuki


KPKA 143 Mung Tansah Pasrah Mring Gusti


KPKA 144 Margi Dhateng Swarga


KPKA 145 Nunggil Kaliyan Gusti


KPKA 146 Gusti Yesus Pamarta


KPKA 147 Pangungsen Kula


KPKA 149 Gusti Nuntun


KPKA 150 Kumandela, Pracayaa


KPKA 151 Mung Allah Maha Kawasa


KPKA 152 Yesus Sang Pamarta


KPKA 153 Gusti Yesus Kristus


KPKA 154 Allah Pangayomanmu


KPKA 155 Paseksi Sayekti


KPKA 156 Timbalan Dadya Duta Sembada


KPKA 157 Nyuwun Kalanting Ing Gusti


KPKA 158 Asmanya Makwasa


KPKA 159 Sang Kristus Maasih


KPKA 160 Kraton Swarga


KPKA 161 Tyang Kang Pracaya


KPKA 162 Dhuh Gusti Pepadhang Yekti


KPKA 163 Pitobat


KPKA 164 Agunging Sih Rahmat


KPKA 165 Jatining Katresnan


KPKA 166 Ora Et Labora


KPKA 167 Panuntuning Gusti


KPKA 168 Ndedonga Lan Makarya


KPKA 169 Sumarah Mring Allah


KPKA 170 Gusti Mugi Nuntun Kawula


KPKA 171 Utusaning Gusti


KPKA 172 Tansah Padha Bebungaha


KPKA 173 Korban Sejati


KPKA 174 Nulada Sang Pamarta


KPKA 175 Tiyang Rahayu


KPKA 176 Kang Pinunjul Katresnan


KPKA 177 Gusti Yesus Ratu Adil


KPKA 178 Gusti Pepadhanging Jagad


KPKA 179 Panarima


KPKA 180 Ngaturaken Pisungsung


KPKA 181 Saosan Sokur


KPKA 182 Riyadin Saosan


KPKA 183 Pisungsung Mring Kang Maluhur


KPKA 184 Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran


KPKA 185 Pisungsung Konjuk Mring Allah


KPKA 186 Pisungsung Konjuk Mring Gusti


KPKA 187 Pisungsung Jiwa Raga


KPKA 188 Asung Pisungsung


KPKA 189 Sabdaning Allah


KPKA 190 Tyang Kang Manut Angger-Angger


KPKA 191 Angger-Anggere Pangeran


KPKA 192 Undhangna Sabdeng Allah


KPKA 193 Mung Sawiji Kabegjan Sejati


KPKA 194 Sabdeng Suci


KPKA 195 Isining Kitab Suci


KPKA 196 Sabdanipun Allah


KPKA 197 Kembul Bujana Suci


KPKA 198 Pamuji Ing Bujana Suci


KPKA 199 Bujana Swarga


KPKA 200 Bujana Suci


KPKA 201 Timbalan Ndherek ing Bujana


KPKA 148 Nyawisi Papan Mring Gusti


KPKA 202 Bujana Kang Sestu Sampurna


KPKA 203 Bujana Kang Suci


KPKA 204 Pandadar Ing Bujana


KPKA 205 Baptis Lare


KPKA 206 Baptisipun Lare Alit


KPKA 207 Nyaosken Yoga


KPKA 208 Baptis Suci


KPKA 209 Kabingahan Wit Wonten Baptisan


KPKA 210 Rawuhipun Gusti


KPKA 211 Pamujine Maryam


KPKA 212 Pamujining Zakaria


KPKA 213 Puji Konjuk Gusti


KPKA 214 Timbalan Nulad Gusti


KPKA 215 Cahyeng Endah


KPKA 216 Kanca Agiyaka


KPKA 217 Lintang Endah


KPKA 218 Yesus Kristus Rawuh


KPKA 219 Warta Kabegjan


KPKA 220 Dalu Suci


KPKA 221 Rawuhing Ratu Tentrem Raharja


KPKA 222 Rawuhing Ratu Sejati


KPKA 223 Allah Asih Marang Jagad


KPKA 224 Adining Dinten Natal


KPKA 225 Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti


KPKA 226 Kamulyakna


KPKA 227 Sang Pepadhang Sejati


KPKA 228 Sang Ratuning Katentreman


KPKA 229 Linuhurna


KPKA 230 Kabingahan Ingkang Sejati


KPKA 231 Kaelokan Sayekti


KPKA 232 Kidung Dinten Natal


KPKA 233 Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal


KPKA 234 Allah Tumedhak Manjalma


KPKA 235 Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti


KPKA 236 Allah Nunggil Mring Jalmi


KPKA 237 Wiyosipun Gusti


KPKA 238 Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur


KPKA 239 Rawuhing Sang Imanuel


KPKA 240 Pamuji Ing Dinten Natal


KPKA 241 Warta Basuki


KPKA 242 Sang Pamarta Wus Manjalma


KPKA 243 Rawuhing Ratu Adil


KPKA 244 Daluadi


KPKA 245 Sang Ratu Swarga Prapta


KPKA 246 Sangsaranipun Gusti


KPKA 247 Pamuji Ing Jumat Agung


KPKA 248 Sangsaraning Gusti


KPKA 249 Gusti Yesus Sinalib


KPKA 250 Kapotangan Kula Dhateng Gusti


KPKA 251 Yesus Abdining Sang Yehuwah


KPKA 252 Lelabetanipun Gusti


KPKA 253 Neng Getsemane


KPKA 254 Yesus Yekti Pamarta


KPKA 255 Sang Kristus Manungsa Sampurna


KPKA 256 Mandeng Yesus Kang Kasalib


KPKA 257 Ing Golgota


KPKA 258 Kemenanganing Tresna


KPKA 259 Rahe Gusti Panebus Yekti


KPKA 260 Sang Kristus Gusti


KPKA 261 Tinebus Babar Pisan


KPKA 262 Panglipur Kang Sejati


KPKA 263 Etuking Karahayon


KPKA 264 Mandeng Salib


KPKA 265 Salibing Sang Pamarta


KPKA 266 Sihe Allah


KPKA 267 Wungunipun Gusti


KPKA 268 Wungunipun Gusti Panglipur Kula


KPKA 269 Pamarta Kula Agesang


KPKA 270 Gusti Sampun Wungu


KPKA 271 Ananging Gusti Wus Wungu


KPKA 272 Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu


KPKA 273 Gusti Wus Wungu


KPKA 274 Kaluwaran


KPKA 275 Punapa Dosanipun Gusti Yesus


KPKA 276 Yesus, Gusti Wungu Sing Pati


KPKA 277 Mulada Kayuning Laknat


KPKA 278 Gusti Netepi Janji


KPKA 279 Kristus Sang Pamarta, Sinalib


KPKA 280 Pamuji Ing Dinten Mekradipun Gusti


KPKA 281 Sang Kristus Sumengka


KPKA 282 Undhangna Sang Kristus Jumeneng Raja


KPKA 283 Panelangsa Ing Riyadi Mekradan


KPKA 284 Roh Suci, Rohing Kayekten


KPKA 285 Panyuwun Mring Sang Roh Suci


KPKA 286 Pentekosta


KPKA 287 Panyuwun Ing Dinten Pentekosta


KPKA 288 Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci


KPKA 289 Nyuwun Panuntuning Roh Suci


KPKA 290 Pamuji Wit Sang Roh Suci


KPKA 291 Wit Kwasaning Sang Roh Suci


KPKA 292 Pamuji Ing Riyadi Pentekosta


KPKA 293 Dhuh Roh Suci Rohing Gesang


KPKA 294 Kababaring Roh Suci


KPKA 295 Sang Roh Suci


KPKA 296 Krana Roh Suci


KPKA 297 Wit Sang Roh Suci


KPKA 298 Prayogining Brayat Kang Rukun


KPKA 299 Kabegjaning Brayat


KPKA 300 Karahayoning Tyang Gegriya


KPKA 301 Pandonga Kangge Panganten


KPKA 302 Tangsul Suhing Neningkahan


KPKA 303 Janji Panganten


KPKA 304 Brayat Kang Nengsemaken Sesami


KPKA 305 Brayat Kang Raharja


KPKA 306 Neningkahan Kang Binerkahan Gusti


KPKA 307 Panganten Kang Binerkahan


KPKA 308 Mring Padalemaning Allah


KPKA 309 Dalem Pamujan


KPKA 310 Greja Prasasat Baita


KPKA 311 Adegipun Greja


KPKA 312 Patunggilaning Pasamuwan


KPKA 313 Papan Pangibadah


KPKA 314 Pasamuwan Kang Nyawiji


KPKA 315 Indonesia Negari Kula


KPKA 316 Pamuji Sokur Awit Kamardikan


KPKA 317 Indonesia Nagri Endah


KPKA 318 Tresna Mring Sesami


KPKA 319 Endahe Saduluran


KPKA 320 Gusti Mesthi Prapta, Maranatha


KPKA 321 Ngantya Nagri Sampurna


KPKA 322 Gusti Rawuh Ngadili


KPKA 323 Sareh Ngantya Bujana Swarga


KPKA 324 Wonten Ing Swarga


KPKA 325 Kangen Mring Gusti


KPKA 326 Kori Ingkang Menga


KPKA 327 Panduman Kula Kamulyan Swarga


KPKA 328 Nagrinipun Gusti


KPKA 329 Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti


KPKA 330 Pangadilan Pungkasan


KPKA 331 Sang Kristus Rawuh Ngadili


KPKA 332 Maranatha


KPKA 333 Gumantosing Warsa


KPKA 334 Pamuji Warsi Anyar


KPKA 335 Panyuwun Ing Warsa Enggal


KPKA 336 Gusti Kang Nganthi


KPKA 337 Kasanggeman Ing Warsa Enggal


KPKA 338 Warsa Enggal


KPKA 339 Pamuji Bebukaning Pangabekti


KPKA 340 Pambukaning Pangibadah


KPKA 341 Pamuji Bakda Winulang


KPKA 342 Pamuji Panutuping Pangabekti


KPKA 343 Purnaning Pangabekti


KPKA 344 Sih Rahmat


KPKA 345 Tentrem Raharja

Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login

MENU UTAMA:
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(1)
Alkitab JAWA Prajanjian Lawas(1)
Contoh Tata Ibadah GKJ(25)
Kalender GKJ 2017(7)
Kalender GKJ 2018(12)
Kalender GKJ 2019(12)
Kalender Liturgi GKJ 2023(12)
Khotbah GKJ 2016(1)
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(317)
Kidung Pasamuwan Kristen (KPK)(8)
Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)(345)
Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)(171)
Kidung Ria GKJW(24)
Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ)(32)
NA(1)
Pembacaan Alkitab 2016(1)
Renungan GKJ 2022(29)
Renungan GKJ 2023(13)
Renungan GKJ 2024(1)
Tentang GKJ(3)
xx(6)
xxx(4)

Arsip Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)..


Register   Login  


Kalender Liturgi GKJ April 2023


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de