gkj.lagu-gereja.com

Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA):


KPKA 1 ALLAH MAHA KWASA

KPKA 2 ALLAH MBABARKEN KWASANYA

KPKA 3 GUSTI ALLAH ANDEL-ANDEL SEJATI

KPKA 4 HALELUYA

KPKA 5 PAMUJI KONJUK GUSTI

KPKA 6 PAMUJI ING PANGIBADAH

KPKA 7 PUJI KONJUK ALLAH

KPKA 8 ALLAH MAASIH

KPKA 9 PAMUJI KONJUK ALLAH MA AGUNG

KPKA 10 ALLAHE PARA PRACAYA

KPKA 11 SIH KAWELASANIPUN ALLAH

KPKA 12 YESUS SANG PANGEN SEJATI

KPKA 13 AKU DUWE PAMARTA

KPKA 14 ALLAH MAHA SUCI

KPKA 15 PANGGUNGGUNG MRING PANGERAN

KPKA 16 PUJI MRING ALLAH KANG MAHA WISESA

KPKA 17 PAMUJI KONJUK MRING ALLAH

KPKA 18 SIH KAMIRAHANIPUN ALLAH

KPKA 19 ANGLUHURKEN ALLAH

KPKA 20 PANGGUNGGUNG KONJUK MRING PANGERAN

KPKA 21 Palimirmanipun Allah

KPKA 22 KASAMPURNANIPUN GUSTI

KPKA 23 TANSAH SAOS SOKUR MRING GUSTI

KPKA 24 Panggunggung Konjuk Mring Gusti

KPKA 25 Ngabekti Mring Gusti

KPKA 26 PUJI PANUWUN

KPKA 27 ASMANE GUSTI KULA

KPKA 28 SOWAN MRING GUSTI

KPKA 29 KAMULYANIPUN GUSTI

KPKA 30 PUJINEN HYANG MAKWASA

KPKA 31 PINUJIA ALLAH

KPKA 32 SEMBAH BEKTI KONJUK GUSTI

KPKA 33 SAWERNANING PUJI

KPKA 34 SUNG SEMBAH PUJA

KPKA 35 KAMIRAHANING GUSTI

KPKA 36 GUSTI RAWUHA

KPKA 37 PANGGUNGGUNG WIT SIHING GUSTI

KPKA 38 Haleluya Puji Gusti

KPKA 39 Kamulyaning Pangeran

KPKA 40 YEHUWAH ALLAH KULA

KPKA 41 NYUWUN PANGAPURA

KPKA 42 PAMRATOBAT SING DOSA

KPKA 43 NYUWUN ENGGALING MANAH

KPKA 44 GUSTI NIIMBALI SIRA

KPKA 45 GUSTI ANGANTI SIRA

KPKA 46 PANELANGSA

KPKA 47 GUSTI PANGUNGSEN KULA

KPKA 48 NYUWUN SUCI SAESTU

KPKA 49 BINGAH WONTEN SIHING ALLAH

KPKA 50 KULA KEDUWUNG

KPKA 51 GUSTI PANANGGEL KULA

KPKA 52 NYUWUN SUCI

KPKA 53 ANENG NGARSANE GUSTI

KPKA 54 NYUWUN AKSAMA

KPKA 55 KRISTUS MARGINING PANGLUWARAN

KPKA 56 KARAHAYONE WONG MURSID

KPKA 57 KANG KAROBAN ING BEGJA

KPKA 58 RINEKSA ING ALLAH NADYAN SINATRU TYANG DURAKA

KPKA 59 NYUWUN LUWAR SING KARUPEKAN

KPKA 60 ALLAH PANGEN KULA

KPKA 61 ALLAH YEKU PANGEN SATUHU

KPKA 62 KARAHAYONING TYANG MURSID

KPKA 63 BERKAHING ALLAH

KPKA 64 PASRAH MRING GUSTI

KPKA 65 YESUS ROTI PANGURIPAN

KPKA 66 MASRAHAKEN GESANG

KPKA 67 ANENG PATUNGGILANING GUSTI

KPKA 68 IBA ADI TUWIN ENDAHIPUN

KPKA 69 KASETYANING ALLAH

KPKA 70 LUMADI ING GUSTI

KPKA 71 MANGGUL SALIB

KPKA 72 TEMEN NDHEREK GUSTI

KPKA 73 MAREKA MRING GUSTI

KPKA 74 PRACAYA MRING GUSTI

KPKA 75 GUSTI NIMBALI

KPKA 76 UMAREKA, UMAREKA

KPKA 77 ING PAPRENTAHANING ALLAH

KPKA 78 TINIMBALAN DENING GUSTI

KPKA 79 PRACAYA LAN PASRAHA

KPKA 80 KAPYARSI GUSTI NIMBALI

KPKA 81 NDHEREK GUSTI

KPKA 82 TEKADING MANAH KULA

KPKA 83 PASRAH DHATENG GUSTI

KPKA 84 NYUWUN TUNTUNANIPUN GUSTI

KPKA 85 KABEGJAN SEJATI

KPKA 86 ANDHEREK GUSTI

KPKA 87 SUMENDHE ING GUSTI

KPKA 88 SAKEHING SUMELANGMU PASRAHNA MARANG AKU

KPKA 89 PASRAH

KPKA 90 PASRAHA

KPKA 91 PRABOTING PERANG ROHANI

KPKA 92 PAMUJINIPUN PARA UTUSAN

KPKA 93 PANGATAG NGABARAKE INJIL

KPKA 94 NYUWUN GUMELARIPUN KRATONING SWARGA

KPKA 95 KRATONING SWARGA

KPKA 96 LAMUN DUDU YEHUWAH

KPKA 97 TANSAH SAMEKTA

KPKA 98 PANENIPUN JEMBAR

KPKA 99 PANYUWUN GUMELARING KRATON

KPKA 100 DIPRAYITNA

KPKA 101 PERANG ROHANI

KPKA 102 ALLAH ASIH MRING JAGAD

KPKA 103 DHAMPARING SIH RAHMAT

KPKA 104 KRAHARJANING TUMITAH

KPKA 105 GESANG TRESNA-TINRESNAN

KPKA 106 KULA NEDYA KADYA GUSTI

KPKA 107 GUSTI MUGI TANSAH NUNTUN

KPKA 108 GUSTI MUGI NUNGGIL MRING KULA

KPKA 109 KATEMTUANING PRACAYA

KPKA 110 NAMUNG KARSA PADUKA

KPKA 111 GUSTI NUNTUNA KAWULA

KPKA 112 MUGI MBERKAHI KULA

KPKA 113 PANDONGA ENJING

KPKA 114 AJA SEMAYA

KPKA 115 NYUWUN AYEMING MANAH

KPKA 116 PASRAH SUMARAH MRING GUSTI

KPKA 117 GUSTI PANGEN UTAMI

KPKA 118 INGSUN YEHUWAH ALLAHIRA

KPKA 119 ANGGER KULA SUMEREP

KPKA 120 KUMANDEL MRING ALLAH

KPKA 121 KINANTHI ING GUSTI

KPKA 122 DIPANGGAH

KPKA 123 GUSTI PANGUNGSENMU

KPKA 124 SAMEKTA

KPKA 125 PASRAH SUMARAHA

KPKA 126 Ngrangkul Salib

KPKA 127 Kula Tyang Pracaya

KPKA 128 Kabegjan Kang Sejati

KPKA 129 Tansah Bingah

KPKA 130 Allah Dados Pepadhang

KPKA 131 Ayem Wonten Ing Gusti

KPKA 132 Kabegjaning Tiyang Kristen

KPKA 133 Rumentahing Palimirma

KPKA 134 Aja Adigang, Adigung, Adiguna

KPKA 135 Kula Sumarah Mring Allah

KPKA 136 Pangandel Dhumateng Allah

KPKA 137 Kang Langgeng Sihe Allah

KPKA 138 Pangandel

KPKA 139 Mugi Gusti Angutus Utusan

KPKA 140 Sang Kristus Tameng Santosa

KPKA 141 Gesang Dados Kidung

KPKA 142 Mung Kristus Juru Basuki

KPKA 143 Mung Tansah Pasrah Mring Gusti

KPKA 144 Margi Dhateng Swarga

KPKA 145 Nunggil Kaliyan Gusti

KPKA 146 Gusti Yesus Pamarta

KPKA 147 Pangungsen Kula

KPKA 149 Gusti Nuntun

KPKA 150 Kumandela, Pracayaa

KPKA 151 Mung Allah Maha Kawasa

KPKA 152 Yesus Sang Pamarta

KPKA 153 Gusti Yesus Kristus

KPKA 154 Allah Pangayomanmu

KPKA 155 Paseksi Sayekti

KPKA 156 Timbalan Dadya Duta Sembada

KPKA 157 Nyuwun Kalanting Ing Gusti

KPKA 158 Asmanya Makwasa

KPKA 159 Sang Kristus Maasih

KPKA 160 Kraton Swarga

KPKA 161 Tyang Kang Pracaya

KPKA 162 Dhuh Gusti Pepadhang Yekti

KPKA 163 Pitobat

KPKA 164 Agunging Sih Rahmat

KPKA 165 Jatining Katresnan

KPKA 166 Ora Et Labora

KPKA 167 Panuntuning Gusti

KPKA 168 Ndedonga Lan Makarya

KPKA 169 Sumarah Mring Allah

KPKA 170 Gusti Mugi Nuntun Kawula

KPKA 171 Utusaning Gusti

KPKA 172 Tansah Padha Bebungaha

KPKA 173 Korban Sejati

KPKA 174 Nulada Sang Pamarta

KPKA 175 Tiyang Rahayu

KPKA 176 Kang Pinunjul Katresnan

KPKA 177 Gusti Yesus Ratu Adil

KPKA 178 Gusti Pepadhanging Jagad

KPKA 179 Panarima

KPKA 180 Ngaturaken Pisungsung

KPKA 181 Saosan Sokur

KPKA 182 Riyadin Saosan

KPKA 183 Pisungsung Mring Kang Maluhur

KPKA 184 Pisungsung Wit Kamirahaning Pangeran

KPKA 185 Pisungsung Konjuk Mring Allah

KPKA 186 Pisungsung Konjuk Mring Gusti

KPKA 187 Pisungsung Jiwa Raga

KPKA 188 Asung Pisungsung

KPKA 189 Sabdaning Allah

KPKA 190 Tyang Kang Manut Angger-Angger

KPKA 191 Angger-Anggere Pangeran

KPKA 192 Undhangna Sabdeng Allah

KPKA 193 Mung Sawiji Kabegjan Sejati

KPKA 194 Sabdeng Suci

KPKA 195 Isining Kitab Suci

KPKA 196 Sabdanipun Allah

KPKA 197 Kembul Bujana Suci

KPKA 198 Pamuji Ing Bujana Suci

KPKA 199 Bujana Swarga

KPKA 200 Bujana Suci

KPKA 201 Timbalan Ndherek ing Bujana

KPKA 148 Nyawisi Papan Mring Gusti

KPKA 202 Bujana Kang Sestu Sampurna

KPKA 203 Bujana Kang Suci

KPKA 204 Pandadar Ing Bujana

KPKA 205 Baptis Lare

KPKA 206 Baptisipun Lare Alit

KPKA 207 Nyaosken Yoga

KPKA 208 Baptis Suci

KPKA 209 Kabingahan Wit Wonten Baptisan

KPKA 210 Rawuhipun Gusti

KPKA 211 Pamujine Maryam

KPKA 212 Pamujining Zakaria

KPKA 213 Puji Konjuk Gusti

KPKA 214 Timbalan Nulad Gusti

KPKA 215 Cahyeng Endah

KPKA 216 Kanca Agiyaka

KPKA 217 Lintang Endah

KPKA 218 Yesus Kristus Rawuh

KPKA 219 Warta Kabegjan

KPKA 220 Dalu Suci

KPKA 221 Rawuhing Ratu Tentrem Raharja

KPKA 222 Rawuhing Ratu Sejati

KPKA 223 Allah Asih Marang Jagad

KPKA 224 Adining Dinten Natal

KPKA 225 Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti

KPKA 226 Kamulyakna

KPKA 227 Sang Pepadhang Sejati

KPKA 228 Sang Ratuning Katentreman

KPKA 229 Linuhurna

KPKA 230 Kabingahan Ingkang Sejati

KPKA 231 Kaelokan Sayekti

KPKA 232 Kidung Dinten Natal

KPKA 233 Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal

KPKA 234 Allah Tumedhak Manjalma

KPKA 235 Sang Ratu Adil Sejati Wus Prapti

KPKA 236 Allah Nunggil Mring Jalmi

KPKA 237 Wiyosipun Gusti

KPKA 238 Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur

KPKA 239 Rawuhing Sang Imanuel

KPKA 240 Pamuji Ing Dinten Natal

KPKA 241 Warta Basuki

KPKA 242 Sang Pamarta Wus Manjalma

KPKA 243 Rawuhing Ratu Adil

KPKA 244 Daluadi

KPKA 245 Sang Ratu Swarga Prapta

KPKA 246 Sangsaranipun Gusti

KPKA 247 Pamuji Ing Jumat Agung

KPKA 248 Sangsaraning Gusti

KPKA 249 Gusti Yesus Sinalib

KPKA 250 Kapotangan Kula Dhateng Gusti

KPKA 251 Yesus Abdining Sang Yehuwah

KPKA 252 Lelabetanipun Gusti

KPKA 253 Neng Getsemane

KPKA 254 Yesus Yekti Pamarta

KPKA 255 Sang Kristus Manungsa Sampurna

KPKA 256 Mandeng Yesus Kang Kasalib

KPKA 257 Ing Golgota

KPKA 258 Kemenanganing Tresna

KPKA 259 Rahe Gusti Panebus Yekti

KPKA 260 Sang Kristus Gusti

KPKA 261 Tinebus Babar Pisan

KPKA 262 Panglipur Kang Sejati

KPKA 263 Etuking Karahayon

KPKA 264 Mandeng Salib

KPKA 265 Salibing Sang Pamarta

KPKA 266 Sihe Allah

KPKA 267 Wungunipun Gusti

KPKA 268 Wungunipun Gusti Panglipur Kula

KPKA 269 Pamarta Kula Agesang

KPKA 270 Gusti Sampun Wungu

KPKA 271 Ananging Gusti Wus Wungu

KPKA 272 Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu

KPKA 273 Gusti Wus Wungu

KPKA 274 Kaluwaran

KPKA 275 Punapa Dosanipun Gusti Yesus

KPKA 276 Yesus, Gusti Wungu Sing Pati

KPKA 277 Mulada Kayuning Laknat

KPKA 278 Gusti Netepi Janji

KPKA 279 Kristus Sang Pamarta, Sinalib

KPKA 280 Pamuji Ing Dinten Mekradipun Gusti

KPKA 281 Sang Kristus Sumengka

KPKA 282 Undhangna Sang Kristus Jumeneng Raja

KPKA 283 Panelangsa Ing Riyadi Mekradan

KPKA 284 Roh Suci, Rohing Kayekten

KPKA 285 Panyuwun Mring Sang Roh Suci

KPKA 286 Pentekosta

KPKA 287 Panyuwun Ing Dinten Pentekosta

KPKA 288 Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci

KPKA 289 Nyuwun Panuntuning Roh Suci

KPKA 290 Pamuji Wit Sang Roh Suci

KPKA 291 Wit Kwasaning Sang Roh Suci

KPKA 292 Pamuji Ing Riyadi Pentekosta

KPKA 293 Dhuh Roh Suci Rohing Gesang

KPKA 294 Kababaring Roh Suci

KPKA 295 Sang Roh Suci

KPKA 296 Krana Roh Suci

KPKA 297 Wit Sang Roh Suci

KPKA 298 Prayogining Brayat Kang Rukun

KPKA 299 Kabegjaning Brayat

KPKA 300 Karahayoning Tyang Gegriya

KPKA 301 Pandonga Kangge Panganten

KPKA 302 Tangsul Suhing Neningkahan

KPKA 303 Janji Panganten

KPKA 304 Brayat Kang Nengsemaken Sesami

KPKA 305 Brayat Kang Raharja

KPKA 306 Neningkahan Kang Binerkahan Gusti

KPKA 307 Panganten Kang Binerkahan

KPKA 308 Mring Padalemaning Allah

KPKA 309 Dalem Pamujan

KPKA 310 Greja Prasasat Baita

KPKA 311 Adegipun Greja

KPKA 312 Patunggilaning Pasamuwan

KPKA 313 Papan Pangibadah

KPKA 314 Pasamuwan Kang Nyawiji

KPKA 315 Indonesia Negari Kula

KPKA 316 Pamuji Sokur Awit Kamardikan

KPKA 317 Indonesia Nagri Endah

KPKA 318 Tresna Mring Sesami

KPKA 319 Endahe Saduluran

KPKA 320 Gusti Mesthi Prapta, Maranatha

KPKA 321 Ngantya Nagri Sampurna

KPKA 322 Gusti Rawuh Ngadili

KPKA 323 Sareh Ngantya Bujana Swarga

KPKA 324 Wonten Ing Swarga

KPKA 325 Kangen Mring Gusti

KPKA 326 Kori Ingkang Menga

KPKA 327 Panduman Kula Kamulyan Swarga

KPKA 328 Nagrinipun Gusti

KPKA 329 Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti

KPKA 330 Pangadilan Pungkasan

KPKA 331 Sang Kristus Rawuh Ngadili

KPKA 332 Maranatha

KPKA 333 Gumantosing Warsa

KPKA 334 Pamuji Warsi Anyar

KPKA 335 Panyuwun Ing Warsa Enggal

KPKA 336 Gusti Kang Nganthi

KPKA 337 Kasanggeman Ing Warsa Enggal

KPKA 338 Warsa Enggal

KPKA 339 Pamuji Bebukaning Pangabekti

KPKA 340 Pambukaning Pangibadah

KPKA 341 Pamuji Bakda Winulang

KPKA 342 Pamuji Panutuping Pangabekti

KPKA 343 Purnaning Pangabekti

KPKA 344 Sih Rahmat

KPKA 345 Tentrem Raharja
Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login

Kalender Liturgi GKJ Desember 2022


MENU UTAMA:
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(1)
Alkitab JAWA Prajanjian Lawas(1)
Contoh Tata Ibadah GKJ(25)
Kalender GKJ 2017(7)
Kalender GKJ 2018(12)
Kalender GKJ 2019(12)
Kalender Liturgi GKJ 2023(12)
Khotbah GKJ 2016(1)
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(317)
Kidung Pasamuwan Kristen (KPK)(8)
Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)(345)
Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)(171)
Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ)(32)
NA(1)
Pembacaan Alkitab 2016(1)
Renungan GKJ 2022(29)
Tentang GKJ(3)
xxx(4)

Arsip Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)..


Register   Login  Kalender Liturgi GKJ Desember 2022


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de